پرینت
دسته: دانلود

لطفا به منظور دریافت فایل دفترچه ها با فرمت فشرده ، برروی آن کلیک نمایید .

::::: روش برگزاری کارگاههای آموزشی، پژوهشی «قرآن و سبک زندگی (طرح بشیر)»

::::: روش برگزاری کارگاههای آموزشی، پژوهشی «خانواده، قرآن و سبک زندگی (طرح تفسیر خانواده)»

::::: روش برگزاری کارگاههای آموزشی، پژوهشی «آیه های زندگی (طرح یک روز، یک آیه)»

::::: روش برگزاری کارگاههای آموزشی، پژوهشی «قرآن و سبک زندگی (طرح مشاغل)»

::::: روش برگزاری کارگاههای آموزشی، پژوهشی «نوجوان، قرآن و سبک زندگی (طرح تفسیر نوجوان)»

::::: روش برگزاری کارگاههای آموزشی «کودک، قرآن و سبک زندگی (طرح تفسیر کودک)»

::::: روش برگزاری کارگاههای آموزشی «مفاهیم و تدبر در قرآن کریم (طرح تدبر)»

::::: روش برگزاری طرح «کرسی های تفسیرخوانی»