فرم های کارگاه آموزشی طرح بشیر

(دوره پیشرفته - تربیت مربیان و مؤلفین قرآن پژوهی)

بسته آموزشی

قرآن بشیر (تفسیر یک جلدی جوان)

 

قرآن و مهارتهای زندگی 

علت تنوع برداشت شخصی از قرآن کریم 

روش حديث يابي از متون روايي

روش تحقیق و تألیف با نگاه به قرآن و روایات

مهندسی در قرآن مجید