*** در خصوص تفسیر مساجد لازم به توضیح است که ماکت فعلی این کتاب که در سایت مؤسسه بارگذاری شده 5 جلدی است ولی در نسخه چاپی آتی به 3 جلد تقلیل خواهد یافت که هر جلد حاوی 10 جزء قرآن کریم می باشد.
مرکز آموزش و تحقیقات مؤسسه قرآنی تفسیرجوان

جلد عنوان نویسنده رتبه دفعات مشاهده
no-img_eng.png عنوان: تفسیر مساجد - جلد سوم نویسنده: دكتر محمد بيستوني رتبه: 0 دفعات مشاهده: 6454
no-img_eng.png عنوان: تفسیر مساجد - جلد پنجم نویسنده: دكتر محمد بيستوني رتبه: 0 دفعات مشاهده: 6493
no-img_eng.png عنوان: تفسیر مساجد - جلد چهارم نویسنده: دكتر محمد بيستوني رتبه: 0 دفعات مشاهده: 7179
no-img_eng.png عنوان: تفسیر مساجد - جلد اول نویسنده: دكتر محمد بيستوني رتبه: 0 دفعات مشاهده: 7657
no-img_eng.png عنوان: تفسیر مساجد - جلد دوم نویسنده: دكتر محمد بيستوني رتبه: 0 دفعات مشاهده: 8078
Please past text to modal