مشخصات «کارگاههای آموزشی، پژوهشی مؤسسة قرآنی تفسیرجوان(دانلود نسخه PDF)»

ردیف

عنوان کارگاه

مخاطبین کارگاه

بستة آموزشی، پژوهشی

قیمت بسته (تومان)

1

کودک، قرآن و سبک زندگی

معلمین و مربیان مهدکودک ها، مراکز پیش دبستانی و دبستانها

تفسیر کودک (دو جلدی، قطع وزیری، متن رنگی)

80/000

2

نوجوان، قرآن و سبک زندگی

نوجوانان پایة هفتم تا دوازدهم

تفسیر نوجـوان (یک جلدی، قطع وزیری، متن رنگی)

50/000

3

جوان، قرآن و سبک زندگی

دانشجویان، طلاب، معلمین پرورشی و اساتید دانشگاهها و سایر علاقمندان

تفسیر یک جلدی جوان (قرآن بشیر، قطع وزیری، متن رنگی)

100/000

4

زنان، قرآن و سبک زندگی

بانوان محترم (دانشجو و خانه‌دار)

تفسیر زنان (دو جلدی، قطع وزیری)

80/000

5

مردان، قرآن و سبک زندگی

آقایان محترم (دانشجویان و عموم علاقمندان)

تفسیر مردان (دو جلدی، قطع وزیری)

80/000

6

خانواده، قرآن و سبک زندگی

متأهلین (خانم و آقا)

تفسیر خانواده (دو جلدی، قطع وزیری)

80/000

7

قرآن و سبک تجارت، تولید و اشتغال

صاحبان حرف و مشاغل

تفسیر مشاغل (دو جلدی، قطع وزیری)

80/000

8

قرآن صاعد (دعاشناسی)

عموم علاقمندان قرآنی

کتب ادعیه و تدبر در دعا

50/000

9

طرح آیه های زندگی (یک روز، یک آیه)

عموم علاقمندان قرآنی

فلش کارتهای موضوعی با جعبة چوبی مخصوص

50/000

10

طرح کرسی های تفسیرخوانی

ائمة جماعات و اصحاب و متولیان مساجد

تفسیر مساجد (5 جلدی، قطع وزیری، متن رنگی)

300/000

11

لغت شناسی و مفاهیم قرآن کریم

عموم علاقمندان قرآنی

دیکشنری لغات و مفاهیم قرآن (قطع نیم وزیری، متن رنگی)

50/000

12

تفسیر موضوعی قرآن کریم(مصداقی)

عموم علاقمندان قرآنی

کتب تفسیر موضوعـی (مرگ و سه کتاب جیبی)

50/000

13

قرآن و مهارتهای زندگی (1)

عموم علاقمندان

مجموعة قرآن و مهارتهای زندگی (جلد 1 تا 20)

200/000

14

قرآن و مهارتهای زندگی (2)

عموم علاقمندان

مجموعة قرآن و مهارتهای زندگی (جلد 21 تا40)

200/000

15

فضاسازی قرآنی

معلمین پرورش و مسئولین فرهنگی و تبلیغات

روزنامه های دیواری پیام آسمانی

50/000

ملاحظات:

1- حــد نصــاب  هر کارگاه حداقــل 300 نفــر می باشــد.

2- آموزش در همة کارگاهها «رایگان و فی سبیل الله» است.

3- هزینــة بستــه‌هـای آموزشـی، پژوهشـی باید قبل از برگــزاری کـارگــاه به ناشریــن مربوطــه پرداخــت گــردد. بــرای همــاهنگــی در ایــن خصــوص با شمارة 77323095-021 سرکارخانم شاکری تماس بگیرید.

4- مدت برگزاری هر کارگاه حداقل 3 ساعت و حداکثر 4 ساعت در یک جلسه می باشد.

 

5- برای هر کارگاه گواهینامه معتبر با سه امضاء رئیس مرکز متقاضی، سازمان تبلیغات اسلامی، و رئیس مؤسسة قرآنی تفسیرجوان صادر می شود تا شرکت کنندگان در کارگاه بتوانند با استفاده از روشی که در کارگاه به آنها آموزش داده می شود و به کمک بستة آموزشی و سی دی حاوی فیلم هر کارگاه، برای سایر علاقمندان تدریس نمایند و یا کتب قرآنی تحقیق و تألیف نمایند تا با حمایت مرکز متقاضی پس از تأیید «دبیرخانة اعضاء هیئت علمی مؤسسة قرآنی تفسیرجوان» چاپ و منتشر شود و به نویسنــده 10% از مبلغ خالــص فــروش، حـق التألیـــف پرداخـــت گـــردد.