معرفی آثار مؤسسة قرآنی تفسیرجوان در یک نگاه 

 

قرآن کریم در آیات 82 سورة اِسراء و 44 فُصِّلَت و 57 یونُس خود را به عنوان نسخة شفابخش معرفی می کند. بنابراین می توان این کتاب آسمانی را همچون داروخانه ای فرض کرد که بیماران و نیازمندان متناسب با نوع بیماری و نیاز خاص خود باید به سراغ آن رفته و برنامة زندگی و نجات خود را از این گنجینة معنوی و مادی انتخـاب کننـد تـا پرنـدة زیبــای خوشبختـی را در آغـوش گرفتـه و در ســاحـل امـن و آرام آن طـی مسیــر نمــوده و دنیـــا و آخـرت خـود را در ســایـــه عمــل بــه محتــوای قــــرآن کریم آبـاد سازنـد.

در همیـــن راستـــا «اتحادیــة مؤسسـات قـرآنــی تفسیر جوان» که تشکلــی مــردمی و غیرانتفـاعـــی اســـت «40 مؤسسة تخصصــی قرآنــی» را تأسیس نموده تا هریک از مؤسســات متناسـب با «مخاطب خاص» یا «موضوع خاص» مندرج در اساسنامة رسمی خود، گروههای سِنّی گوناگون را با آیات موردنیاز همان گروه مأنوس ساخته و درک و فهم آیات موضوعی را برای آنان ساده ومیسرسازد. لذا براساس فلسفة وجودی تأسیس هر مؤسسه، «چهارده نوع تفسیر» براساس چهارده جمعیت هدف، در مؤسسات مذکور تدوین و منتشر شده است. خلاصــة ویژگــی هریــک از تفاسیــر مذکــور به شـرح زیـــر می باشــد:

1-«تفسیر  کــودک» که حدود«200 آیه» موردنیاز کودکان عزیز پیش دبستانی تاپایان دبستان رابه صورت گرافیکی، در1جلد به صورت تمام رنگی با قطع رحلی درخودجای داده است.

2-«تفسیرنـوجـوان» ویژةدانش آموزان مقطع متوسطة اول می باشد،که برگرفته ازتفسیرنمونه آیت الله العظمی مکارم شیرازی بــوده و حــدود «2000 آیه موضوعی» را دربـرگـرفته و با  قطع جیبی در 30 جلد چاپ و منتشـر شده است.

3-«تفسیـرجــوان» ویژة جوانان مقطع متوسطه دوم(دبیرستان)، دانشجویان وبزرگسالان می باشدکه کل آیات قرآن را بااستفاده از تفسیرنمونه در30جلد به خود اختصـاص داده است.

4-«تفسیر زنـــان» که بررسی آیات مشترک و اختصاصی خانم ها است، تعداد آیات گزینش شده در این تفسیر «275 آیه» و تعداد مجلدات آن، دو جلـد با قطـع وزیـری می باشد.

5-«تفسیر مــردان» که بررسی آیات مشترک و اختصاصی آقایان می باشد و تعداد آیات گزینش شـده در این تفسیـر «350 آیـه» و در دو جلـد با قطـــع وزیری چـــاپ شـــده اســت.

6-«تفسیر  خانـواده» ویژة خانـواده هــای عزیز می باشــد و تعـداد آیـات گزینـش شــده در این تفسیــر «425 آیه» و در دو جلــد بـــا قطــع وزیـــــری چــــاپ شــــــده اســـت.

7-«تفسیـر مشاغـل» که در ارتبــاط با انواع حِرَف و مشاغــل می باشــد و تعداد آیات گزینـش شده در این تفسیر حدود «2000 آیه» و در دوجلد بــا قطـع وزیــری چاپ شده است.

8-«تفسیر مساجـد» ویژة تلاوت روزانة قرآن در مساجد و ادارات می باشد. در این تفسیر، برای هر نوبت تلاوت، نصف صفحه از قرآن با صفحه آرایی عثمان طه دربالا، ترجمه درزیر وخلاصة تفسیـرنمونه درمقابل طراحی شده است.

9-«تفسیر مجـالس» این تفسیر که برگرفته از تفسیرنمونه است در 120 جلدبرای مجالس ختم وترحیم تدوین شده است که هرجلد شامل یک حزب بوده و ترجمه و خلاصة تفسیر در آن لحاظ شده  است.

10-«تفسیرعـلامـه» که از روی تفسیــر المیـــزان، خلاصه بـــرداری و در 70 جلـــد به صـــورت مـــوضـــوعــی در دسـت چــاپ می باشد و 5 جلــــد آن  چــــاپ شــده اســت.

11-«تفسیرسبحـان» که موضوعی است و با اقتباس از تفسیــر منشورجاویــد و سایــر آثار قرآنـیِ آیت الله جعفرسبحانی به تدریج چـاپ و منتشـر می شــود و تاکنــون 5 جلد آن چاپ شده است.

12-«تفسیرقطره ای» یا «قــرآن بشیــر» که خلاصة تفسیر 30 جلدی جوان (برگرفته از تفسیرنمونه) می باشد، که با قطع وزیری در یک جلد و 604 صفحه تنظیم شده است و ترجمة آیات در زیر، تفسیر آیات در مقابل و شرح لغات و مفاهیم و کلیدواژه های هر صفحه نیز در حاشیة سمت راست قرار داده شده است. در انتهای این کتاب، 4 نوع فهرست لحاظ شده است شامل: فهرستوارة موضوعی با بیش از 3000 عنوان، فهرست سوره های قرآن به صورت الفبایی و نیزبه ترتیب نزولی وترتیبی. درانتهای این کتاب، برای نخستین بار جدول شناخت کلی سوره های قرآن شامل؛ ردیف، نام سوره،معنی نام سوره،علت نام گذاری سوره وخواص وفضیلت تلاوت سوره،در یک نگاه با130 صفحه درج شده است.

13-«نخستین دیکشنری لغت شناسی ومفاهیم قرآن کریم» (یک جلدی، قطع نیم وزیری) شامل کــل لغات و مفاهیم قــرآن کریــم (2000 واژه) بــوده و بصــورت الفبایــی، به زبانهای فارسی، عربی، انگلیسی  و فرانسه چاپ شده است.

14-«نخستین بانک جهانــی قرآن پژوهـی»(120جلدی، قطع وزیری)شامل53000موضوع کاربردی، الفبایی ومیان رشته ای قرآن کریم است که ویژة مقاله نویســی، تألیـف  پایان نامه ارشد و رساله دکتـری و هر نوع تحقیــق موضوعی قرآن کریم می باشد.